კურსის კურიკულუმი

 • 1

  კურსის შესავალი

 • 2

  ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შესახებ

 • 3

  ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები

  • ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები
  • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
  • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება -ქვიზი
  • სრული შემოსავლის და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
  • საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
  • შენიშვნები
  • ანგარიშგების ტექნიკური დეტალების მიმოხილვა
  • მისია: ფინანსური მდგომარეობის შემოწმება
 • 4

  როგორ შევადგინოთ სააღრიცხვო პოლიტიკა?

  • როგორ შევადგინოთ სააღრიცხვო პოლიტიკა?
  • რა არის საღრიცხვო პოლიტიკა?
  • რა უნდა იყოს მოცემული ჩემს სააღრიცხვო პოლიტიკაში?
  • როგორ უნდა შევცვალო სააღრიცხვო პოლიტიკა?
  • წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება
  • მისია: სააღრიცხვო პოლიტიკა
  • მისია
 • 5

  ფასს სტანდარტზე გადასვლა

  • ფასს სტანდარტზე გადასვლა
  • გადამსვლელი კომპანიის მიმოხილვა
  • ფასს-ზე გადასვლის პროცედურების განსაზღვრა: პირველი და მეორე ეტაპი
  • ფასს-ზე გადასვლის პროცედურების განსაზღვრა: მესამე და მეოთხე ეტაპი
  • ნებაყოფლობითი გამონაკლისი
 • 6

  ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი

  • ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი
  • კოეფიციენტების ანალიზი
  • მომგებიანობა
  • ლიკვიდურობა
  • ლევერიჯი
  • ეფექტურობა
  • ქვიზი: ROE
  • ROE
 • 7

  კურსის დასასრული

  • კურსის დასასრული